Legalno съветва, Актуално

Какви са условията за компенсации на работодатели за запазване на заетостта

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците по време на извънредното положение

  1. При въвеждане на непълно работно време на основание чл.138 ал.2 от КТ (например преминаване от 8ч. на 4ч. при 1000 лв. за 8ч.) какво възнаграждение трябва да се изплати на работника (пълна заплата или половината) и какъв е размера на компенсацията (60% от неотработеното време – 300 лв. при 4ч.?). Каква е логиката за напълно неработещ служител да се дължат повече разходи, отколкото за работещ на непълно работно време?

Постановлението предвижда при въвеждане на непълно работно време компенсации да се изплащат пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Целта е да се гарантират доходите на работещите и те да получат пълния размер на трудовото си възнаграждение в период, през който не могат да полагат труд поради преустановяване на работа или работа на непълно работно време.

  1. Работодателят е издал заповед по чл. 1.(3) от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30.03.2020 г. и е въвел непълно работно време за служителите в размер на 4 часа дневно. За тези служители чл. 1 (5) казва, че компенсация ще се изплати само за неотработеното време (в случая 4 часа), а чл. 1.(8) казва: „Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец“. В този случай дори работодателя да въведе непълно работно време, трябва да плаща цялата заплата, а ще получава 30% компенсация (половината заради намаленото работно време), нали така? Означава ли това, че се стимулира спирането на дейността, вместо да се подкрепя продължаването на работата на предприятието?

При въведено непълно работно време работникът „заработва“ част от заплатата си през времето, през което работи, а получава чрез солидарния принос на работодателя и държавата остатъка от загубения си доход за времето, през което временно не работи по независещи от него причини.

  1. Компенсира ли се по мерките по постановление 55/ 30.03.2020 г. в съотношение 60/40 предоставеният по разпореждане на работодателя платен годишен отпуск на основание чл.173а, ал.1 от КТ за периода на преустановяването на работата дали си компенсира?

Предоставеният по разпореждане на работодателя платен годишен отпуск на основание чл.173а, ал.1 от КТ за периода на преустановяването на работата се компенсира по Постановление №55 от 30.03.2020 г.

  1. В периода на запазване на заетостта, съгласно чл. 2, ал.1, т.5, работодателят при необходимост може ли да въвежда намалено работно време и при какви обстоятелства?

Съгласно ПМС № 55 от 30.03.2020 г. работодател, на който са изплатени компенсации, трябва да запази заетостта на работниците и служителите, за които са изплатени компенсации, за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В този период работодателят може да въвежда намалено или непълно работно време при спазване на нормативните изисквания.

Забележка: Непълното работно време се установява от работодателя, а намаленото работно време – с нормативен акт (Кодекса на труда и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време). Освен това непълно работно време може да се установява както за работниците с нормална продължителност на работното време – 8 часа, така и за работниците с намалено работно време (то е 7 или 6 часа на ден).

  1. Ако работодател реши да се възполва от мярката само за месец Април има ли срок, в който трябва да подаде документите? Същото се отнася ако ще се кандидатства за месеците май и юни например – кога трябва да се подадат документи, за всеки отделен месец ли трябва да се доказва спад на приходите, какво става ако извънредното положение бъде отменено на 13 май?

Работодателят може да кандидатства за изплащане на компенсации за целия период или за част от периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, но за не повече от три месеца. Срокът за подаване на заявленията за изплащане на компенсации се определя със заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за откриване на процедура за кандидатстване по мярката за подкрепа. Актуална информация може да се намери на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Съгласно постановлението, за изплащане на компенсации може да кандидатстват работодатели, които със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, или на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено. Един от критериите за изплащане на компенсации в тези случаи е доказано намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на документите, спрямо същия месец на предходната календарна година. Това обстоятелство се удостоверява към момента на подаване на документите за изплащане на компенсации и важи за целия период.