Legalno съветва, Актуално

Натурален или нотариален акт – как е правилно

Защо твъде често хората бъркат нотариален с натурален акт

Правилно ли е да кажем, че притежаваме натурален акт за собственост на недвижим имот? Не, не е правилно. Това е твърде често срещана лексикална грешка в българската реч, която се приема като липса на достатъчна правна и езикова култура. Правилният юридически термин е да се каже, че притежавате нотариален акт, съобщава Temida.TV.

Като части на речта натурален и нотариален са прилагателни, но са коренно различни по значение. Нотариален е този, който е свързан с нотариус – длъжностно лице, на което държавата е делегирала определени правомощия като удостоверяване на сделки.
Съвсем различно е значението на натурален. Според Речника на българския език от 2000 г. натурален има няколко значения: „който е извлечен от природата, произведен е от природни продукти“, „който е в своя естествен, природен вид“.

Натурален и нотариален са сходни по звучене, но с различно значение. Такива думи се наричат пароними. Съществува и още едно обяснение за смесването им. Често срещано от гледна точна на народната етимология (наука за произход и развитието на думите) е чуждите думи като нотариален (от латински – notarialis) да се преобразуват до близки по звучене родни думи. Пример за народна етимология е произнасянето на сешоар (от френски) като сушоар (по аналогия на глагола суша).

В юридическите среди дори има шеги по тази тема.

Откога съществува нотариалният акт

Първият нотариален акт датира от 18 век. Основните на нотариалната реформа се поставят през 1748 г. във Франция. Там възниква институцията на нотариата, чрез която е въведена правната превенция срещу измами, свързани с покупко-продажбата основно на недвижими имоти, обясни за Temida.TV нотариус Весела Ивчева, вписана под номер 271. „Още тогава французите са разбрали, че нотариусите гарантират правната сигурност“, посочва тя.

Ето и обяснието на нотариус Ивчева защо се бърка натурален с нотариален акт.

„Нотариален акт действително значи нещо истинско и стойностно, какъвто е смисълът на натурално, тоест истинско. Но нотариален акт е специфичен юридически термин и не трябва да се казва натурален, а нотариален акт – част от едно специално производство, специална процедура, уредена през вековете със закон. Нотариалната заверка дава възможност да се избегнат всякакви измами и злоупотреби“, посочва нотариус Илчева.

История на нотариалното право в България

У нас нотариалното право възниква след Освобождението (1878 г.) под въздействието на руското нотариално право и турското поземлено право.

През 1885 г. е приет първият закон, уреждащ цялостно нотариалната дейност.  В този период нотариусите са съдебни чиновници, а някои нотариални функции са изпълнявани от околийските съдии. През 1948 г. е приет нов Закон за нотариата, но статута на нотариусите остава непроменен. Едва със Закона за нотариусите от 1996 г. българският нотариус излиза извън служебната организация на съда и започва да функционира като частен нотариус. Създава се и Нотариалната камара, в която членуват по право всички нотариуси.

От 1 октомври 1998 г. в България функционира т. нар. „Свободен Нотариат“. От тази дата 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори.