Законодателят

Парламентът прие окончателно Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция „Финансово разузнаване“ на агенцията.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.

За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.

Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.

По новия закон се работи от около година. Той бе приет на първо четене през октомври м.г.

Според закона изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход или да се подпомогне лице, което участва в извършването на такива действия.

Текстовете предвиждат още президенти, премиери, министри, депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции.

Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за „видна политическа личност“ и които подлежат на по-обстойно проучване от спец службите.

Досега за видна политическа личност се приемаха президентът, премиерът и министрите, народните представители, конституционните и върховните съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, ръководителите на централната банка и на Сметната палата. Под контрола на службите обаче вече ще са и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки „търговски, професионални или други делови взаимоотношения“ с въпросната видна политическа личност или негови роднини.

За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се „включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти“ и т.н.