Законодателят

Парламентът прие правила за избор на членове на антикорупционния орган

Парламентът прие процедурни правила за избор на заместник-председател и членове на новия антикорупционен орган. „За“ правилата гласуваха 81 народни представители, „против“ – 4 и „въздържали се“ – 17, с което те бяха приети.

Предложенията за кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (антикорупционния орган) ще се правят от председателя на органа Пламен Георгиев. Той трябва да ги внесе в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 7-дневен срок от приемането на тези правила.

Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите.

В 7-дневен срок от публикуване на кандидатурите, всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика писмена концепция за работата си като член на антикорупционния орган на хартиен и електронен носител, декларация за несъвместимост по образец и такава за имущество и конфликт на интереси.

Приетите процедурни правила предвиждат кандидатите да се проверяват за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В случай, че Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.

До изслушване не се допускат кандидати, които не са си представили документите в срок.

Изслушването на кандидатите се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.