Актуално

Президентът Радев поиска спешна модернизация на армията

Президентът Румен Радев призова институциите да се отнесат отговорно към състоянието въоръжените сили и към сигурността на българските граждани. Той заяви, че членовете на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), проведен снощи, са се обединили около мнението, че са необходими спешни мерки за осигуряване на модернизация, изграждане на бойни мощности, както и своевременни действия за прекъсване на отлива от въоръжените сили.

На заседанието беше анализирано състоянието на българските въоръжени сили и способността им за изпълнение на поставени задачи по мисията „Отбрана“. Беше констатирано, че Българската армия изпълнява част от задачите си по посочената мисия в ограничен обем, основно поради неокомплектованост с личен състав и остаряла бойна техника, съобщи Радев.

Не е овладян напълно процесът по напускане на военнослужещи от въоръжените сили, а предприетите мерки не могат да дадат бърз резултат. Забавянето на проектите за модернизация лишава въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите, и съвместимост със съюзниците, посочи държавният глава. Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима със стандартите на НАТО. Остава открит въпросът за способността на Въоръжените сили да изпълнят поетите съгласно чл.3 от Вашингтонския договор ангажименти в пълен обем, констатира КСНС.

Членовете на съвещателния орган са се обединили около мнението, че са необходими неотложни мерки, гарантиращи повишаване на отбранителните способности чрез ускоряване на процесите на модернизация, поддръжка на наличната техника и осигуряване на бойната подготовка. Изграждането на способности означава и ясна, дългосрочна политика по отношение на хората в отбраната. Необходими са своевременни действия за пресичане на тревожния отлив от въоръжените сили, за тяхното окомплектоване, за издигане на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители и престижа на военната професия. Подчертана е била необходимостта от силна обществена и политическа подкрепа и изпълнени конкретни дейности за преодоляване на недостига от способности на въоръжените сили при изпълнение на задачите по различните мисии.

Членовете на КСНС са се обединили около предложения към изпълнителната и законодателната власт. Преди да ги цитира, президентът отбеляза, че в хода на дискусиите е било установено разминаване между „Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.“, приета вчера, и „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП до 2024 г.“. В тази връзка участниците са приели специална точка, която предвижда актуализиране на тази бюджетна прогноза в съответствие с поетите ангажименти в плана за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП до 2024 г., като срокът за това е октомври 2018 година. „Ако това не стане, продължаваме да излагаме на риск и без това тревожната тенденция за отлив от въоръжените сили, недокомплект, невъзможност за поддържане на техниката и водене на нормална бойна подготовка. Така че тази актуализация и съгласието на българското правителство да я разгледа е важно условие за бъдещето на въоръжените ни сили“, коментира държавният глава.

Предвижда се също преразглеждане на плановете на МО за преодоляване недостига от личен състав и набелязване на нови конкретни мерки – срокът за това е септември 2018 година. Планирано е и ускоряване на процесите по внасяне на проектите за инвестиционен разход и тяхното съгласуване от Министерския съвет с последващо приемане от Народното събрание – със срок юни 2018 г., както и разработване на финансово осигурен план за възстановяване на техниката и въоръжението и осигуряване на жизнения им цикъл до снемане от въоръжение – септември 2018 година. Последното предложение е законодателната и изпълнителната власт да обединят усилията си по привеждане в изпълнение на поетите ангажименти по т. 1 от заседанието на КСНС на 30 май 2017 г. – срокът за това е септември 2018 година. Президентът поясни, че тази последна точка засяга най-вече осъвременяване на Закона за вероизповеданията, което да гарантира защита на традиционните български вероизповедания, ангажирани съответно на държавата и недопускане радикализация на религиозна основа.

Днешната тема е почти същата като КСНС преди една година. За тази една година армията намаля с близо 1000 човека, старата техника остаря с още една година, а нова не беше придобита, каза Радев в началото на изявлението пред медиите. Обстановката около нас не стана по-спокойна, посочи президентът, който благодари на членовете на Съвета за активното им участие и за конструктивните дебати днес.

Членовете на КСНС са се обединили около позицията, че съществените промени в геополитическата среда, отличаващи се с особена динамика в последно време, изправят националната сигурност на страната пред нови предизвикателства. Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в региона на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия Изток и Азия, продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евроатлантическата зона като цяло. Развиват се паралелни процеси на съперничество и сътрудничество.

Разгледани са били и тенденциите в областта на превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили на страните в региона, които заделят значителни финансови средства за осигуряване на програмите за превъоръжаване и модернизация на армиите си, като те са в процес на ускорено изпълнение.

Накрая президентът Радев призова институциите да се отнесат отговорно към проблемите на въоръжените сили и към сигурността на българските граждани, призова също за делово и отговорно отношение към нашите съюзници, като добави, че обстановката е такава, че времето за обещания и за декларации е изтекло и трябват дела.