В съда

ВАС трябва да гледа актовете на правителството, решиха конституционните съдии

Върховният административен съд (ВАС) трябва да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актове, издадени от Министерския съвет и министрите, при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление. Това е постановил Конституционният съд по искането за тълкуване на основния закон, отправено преди време от пленума на Върховния административен съд, съобщава news.lex.bg. Решението е било взето единодушно, като от състава на КС е отсъствал един съдия – Георги Ангелов.

Според върховните съдии нормата от Конституцията – член 125, ал. 2 (Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона), е неясна и двусмислена и това води до нееднозначното ѝ тълкуване.

В искането до Конституционния съд върховните съдии обявиха, че ВАС не е компетентният съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на актове на правителството и министрите, а че тези правомощия могат да се осъществяват и в касационното производство.

Такова решение на Конституционния съд, чиито мотиви ще станат известни по-късно, отваря вратата за реформа в административното правораздаване – чрез разтоварването на ВАС от стотици дела, например за уволнения на служители, които стават с акт на министър, и затова той ги разглежда като първа инстанция.

„Решението на Конституционния съд дава възможност на законодателя да извърши промени в законодателството, касаещи подсъдността на делата. При такава промяна ще се доведе до по-бързо и качествено административно правораздаване в полза на гражданите – по-кратки срокове за насрочване и разглеждане на дела, по-нисък процент висящи дела, разтоварване на ВАС и по-равномерно натоварване на административните съдилища. След промяна на съответните процесуални закони съобразно тълкувателното решение на Конституционния съд част от актовете на Министерския съвет и на останалите министри, които не са свързани с функционалната им компетентност, ще могат да бъдат обжалвани на първа инстанция пред административните съдилища“, казва председателят на ВАС Георги Чолаков (в средата на снимката), цитиран в прессъобщение от съда.