Семинари

Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Уважаеми дами и господа,

 

Oбучителен център „Темида”,  съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, организира специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни.

Курсът е с продължителност 18 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Преподавателите са сертифицирани адвокати от „Пенков, Марков и партньори“единственото адвокатско дружество в България сертифицирано съгласно международно признатата сертификация ISO 9001:2015 за изпълнение на функции като Длъжностно лице по защита на личните данни, включително провеждане на обучения, извършване на цялостна оценка на текущото състояние и съответствие с GDPR и местното законодателство в областта на защитата на личните данни.

1.За кого е подходящ този курс:

– За служители и работници, определени за длъжностни лица по защита на личните данни в търговско дружество;

– За държавни служители, които са определени да бъдат длъжностно лице по защита на личните данни в министерство, община или друг публичен орган;

– За лица с определен опит, които желаят да утвърдят и развият експертизата си в областта на защитата на лични данни, за да заемат длъжности и изпълняват функции на длъжностно лице по защита на личните данни

2. Какви теми и части включва това обучение?

2.1. Практическа част

Основната част от обучението е насочена към придобиване на умения за създаване на необходими документи, процедури и правила в областта на защитата на личните данни и съобразно GDPR. Сред основните процедури, които ще бъдат обсъдени са и задължителните за някои категории администратори дейности по:

2.1.1. Извършване на оценка на въздействието и риска в организацията;

2.1.2. Действия в случай на пробиви в сигурността – хакване и „изтичане на информация“;

2.1.3. Инвентаризациянаналичнитеданни, създаване на Регистър по чл. 30 от GDPR.

2.2. Правни аспекти (от теоретична гледна точка) ще бъдат разгледани, за да се изяснят и утвърдят актуалните въпроси в областта на защитата на личните данни, сред които:

2.2.1.  Видове лични данни;

2.2.2. Технически и организационни мерки за защита на личните данни;

2.2.3. Съгласието – основание за обработка на лични данни. В кои случаи ни трябва и в кои не? Какви са спецификите на съгласието според изискванията на GPDP?

2.2.4. Основания за обработка на лични данни. Специфики и особености при избора основание за обработка на лични данни;

2.2.5. Маркетингови дейности и др.

2.3. Техническа част

Техническата част има за цел да изясни понятийния апарат, както и да даде достатъчно примери за мерките за защита на лични данни от технологична страна, така например:

2.3.1. Криптиране. Видове криптиране. Софтуерни решения за криптиране;

2.3.2. Анонимнизиране;

2.3.3. Псевдонимизиране. Варианти за приложение.

2.3.4. Тестове на сигурността в информационните технологии и софтуерни приложения.

3. На какви изискваният трябва да отговаря едно лице, за да бъде длъжностно лице по защита на личните данни?

Регламентът изисква лицето по защита на личните данни да притежава задълбочени експертни познания в областта на законодателството и практиката на защитата на личните данни.

Такси за участие

При регистрация до 01 март – 650 лв. за един участник и 600 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

При регистрация след 01 март – 700 лв. за един участник и 650 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официални обяди и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 08 март  2019 г.

 

ПОКАНА

 

ПРОГРАМА

 

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА