Семинари

„Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни. Актуална практика на КЗЛД, насоки за приложението на GDPR“

Уважаеми дами и господа, 

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на  еднодневен специализиран семинар на тема „Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни. Актуална практика на КЗЛД, насоки за приложението на GDPR“, който ще се проведе на 24-ти април 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б.

В рамките на обучението ще бъде подробно представено приложното поле на Общия регламент относно защитата на данните и промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г., разяснени ще бъдат понятията „лични данни“, „специални категории лични данни“ „обработване“, „администратор“, „съвместни администратори“, „обработващ лични дани“, „трета страна“ и „получател“.

Разгледани ще бъдат практическите аспекти на принципите, свързани с обработване на лични данни, определянето на приложимото основание за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни. Специално внимание ще бъде обърнато на особените случаи на обработване на лични данни – обработване на лични данни в трудовия контекст; обработване на единен граждански номер и личен номер на чужденец; обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения; обработване, за което не се изисква идентифициране; обработване за целите на директния маркетинг; автоматиризано вземане на индивидуални решения и профилиране.

По време на обучението акцент ще бъде поставен както върху промените в националното законодателство– новостите в ЗИД ЗЗЛД в сила от 02.03.2019 г., така и върху новостите от Регламента. Представени ще бъдат и допълнителните национални правила за защита на личните данни, специфични за България – за първи път в ЗИД ЗЗЛД. Подробно разяснени ще бъдат и специалните правила за обработване на лични данни.

Разяснение ще бъде направено и по отношение на упражняване и ограничения в правата на субектите на данни, като подробно представени ще бъдат сроковете и процедурите. Специално внимание ще бъде обърнато на принудителните административни мерки, глобите и санкциите за нарушения на GDPR и ЗЗЛД. Подробно разгледана ще бъде и  актуалната практика на КЗЛД до момента– становища, препоръки, решения.

Представени ще бъдат и мерките за сигурност, касаещи обработването на лични данни. В тази връзка подробно разгледани ще бъдат вътрешните правила, техническите решения, идентификацията и удостоверяването, управлението на устройства за съхранение, контролът на достъпа до дани, контролът на комуникациите, записът на модификациите, контролът на трансфера на информация, системите и възстановяване на данни и сигурността на хранилищата и помещенията.

Лектори на семинара ще бъдат:

Д-р Невин Фети

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България, магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията. Автор на множество статии, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г.

Румяна Йорданова

Адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“, притежава сертификат за специалист в областта на поверителността и защитата на информация и лични данни – CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Лора Георгиева

Активен участник в екипа на „Пенков, Марков и партньори“, който работи по въпроси в сферата на защита на личните данни на лицата, сертифициран преподатавел  със значителен опит в областта.

      Мирослав Стефанов

Председател на Българската асоциация по киберсигурност и заместник-председател на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери (БАСЕХ), управител на Клъстер „Информационна Сигурност“. Притежава повече от 20 години опит в ИТ Сектора и разработването на софтуерни продукти, както и в изграждането и защитата на корпоративни мрежи и превенция от атаки.

Такси за участие

195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 19 април 2019 г.

 

ПОКАНА 

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ