Законодателят

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за съдебната власт

Парламентът прие промени в Закона за съдебната власт на второ четене. В закона беше записано, че когато за приемане на решение на колегиите на ВСС липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване.

С цел постигане на бързина и кадрова обезпеченост по отношение на решенията, които съответната колегия или Пленума на ВСС взима, се създава едноинстанционност на производствата, с изключение на дисциплинарните производства.

При освобождаване на главен инспектор или на инспектор Народното събрание ще избира нов главен инспектор или инспектор с нов мандат.

Прецизират се и текстове за създаване на яснота за точния момент на встъпване в длъжност на новоизбран административен ръководител.