Законодателят

Слагат забрана на анонимните банкови сейфове

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се подпомага процесът на присъединяването ни към Валутния механизъм и Банковия съюз.

Новите текстове предвиждат нови категории задължени лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката и на свързаните сделки надвишава 10 000 евро.

Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сметки, сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Предвиждат се и по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка от издателите на електронни пари и техните представители.

В мотивите си вносителите посочват, че изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност често се извършват в международен план и са проблем не само от национално ниво, но и на равнището на Европейския съюз и в международен план. Потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие.