Актуално

Омбудсманът поиска и гражданите да могат да оспорват цените ток, парно и газ

Всеки гражданин да може да оспорва пред съда цените на тока, парното и газа. За това настоява националният омбудсман Мая Манолова. Това се разбира от нейно искане до Конституционния съд за отмяна като противоречащ на основния закон на текст от Закона за енергетиката, който пречи на тази възможност.

Заедно със сезирането на конституционните съдии омбудсманът се обръща и към председателя на парламента Цвета Караянчева с предложение депутатите сами да отменят разпоредбата.

Чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката регламентира, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се определят пределни цени на тока, парното и газа по искане на енергийните предприятия, са индивидуални административни актове. Така потребителите не се явяват техни адресати и следователно нямат право да ги оспорят в съда.

Според Манолова обаче тези решения на КЕВР засягат пряко и непосредствено права и законни интереси на неопределен брой граждани – потребители на електрическа енергия. „Това е така, защото утвърдените пределни цени са обвързващи и се отразяват пряко на цените по договорите с потребителите на енергийни услуги“, пише тя до Конституционния съд.

В искането си до КС тя заявява, че чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката противоречи и на принципа на правовата държава. Като обяснява, че той изисква от законодателя да урегулира обществените отношения ясно и точно, а въвеждането в законодателството на спорни правни квалификации не е в синхрон с това изискване.

Мая Манолова посочва в искането си до КС, че българският Закон за енергетиката не отговаря и на правото на ЕС.

„Разпоредбата на чл. 37, §17 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, изискваща гаранции, че на национално равнище съществуват подходящи механизми, съгласно които всяка страна, засегната от решение на регулаторния орган, има право да обжалва пред орган, който е независим от заинтересованите страни и от което и да е правителство. Такива механизми не са предоставени на гражданите“, обяснява Манолова.

Коментарите са затворени.