Системата

Приемат се документи за свободните места в Специализираната прокуратура

От 19 март 2018 г. (понеделник) започна прием на документи по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по пр. № 06/21.02.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на четиринадесет свободни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и седемнадесет свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, съобщиха от ВСС.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 24/16.03.2018 г./ до 30.03.2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Към заявлението за участие в конкурса кандидатите трябва да приложат още служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в ДВ, общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората на ВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; други документи, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.